castellano  catala
  Qui som  

  Valors  

  Que oferim  

 els nostres 
productes
  Com ho fem  

 Contacte 

Assistència veterinària

La nostra idea no és suplir als Serveis Tècnics dels que puguin disposar els nostres clients, si no ésser un auxili i font constant de consulta per ajudar a resoldre les qüestions de maneig, producció i patologia que puguin sorgir.

La nostra labor es pot resumir en les següents activitats:

1.Assistència urgent en casos que ho soliciti el nostre client. Problemes greus de patologia, mals resultats productius, presa de mostres per anàlisi, necròpsies, etc.
2.Assistència periòdica per posta a punt de les diferents patologies o sistemes de producció dels nostres clients. Reunions periòdiques amb el personal tècnic o els ramaders per comentar la situació de les seves explotacions.
3.Reunions i xerrades de formació pel personal. Cursos de formació de personal en centres especialitzats.
4.Disseny de plans preventius i profilàctics. Seguiment de programes vacunals en en totes les especies de producció.
5.Gestió del Seguiment i interpretació dels xequejos analítics que es realitzen en les explotacions. Interpretació de serologies, anàlisi microbiològics, perfils metabòlics, investigació de residus, etc. Tanmateix, presa de mostres i gestió d’enviaments en els casos que fos necessari. Manteniment i gestió d’un arxiu de resultats analítics pel seu us en futurs plantejaments o recapitulacions en el temps.
6.Assessorament en maneig, instal.lacions i benestar animal.
7.A sol·licitud del client, cerca en Bancs de Dades de qualsevol tipus informació.
assistència veterinaria
assistència veterinaria